Algemene Voorwaarden

CHIQ ESCORTS ALGEMENE VOORWAARDEN


Ingangsdatum: 31 september 2019

Datum Gewijzigd: 31 september 2019

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden (de "Overeenkomst") zijn bedoeld om zowel u, de Gebruiker, als Chiq Escorts te beschermen. Lees ze aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt VOORDAT u gebruik maakt van www.chiqescorts.com. Bewaar een kopie van deze Overeenkomst voor uw persoonlijke administratie. Als u niet in staat bent om de Voorwaarden te bekijken of als u ze niet begrijpt, neem dan contact met ons op VOORDAT u de Website bezoekt.

2. Aanvaarding

U dient akkoord te gaan met alle voorwaarden van deze Overeenkomst als voorwaarde voor het gebruik van de Website. U kunt deze voorwaarden aanvaarden en ermee instemmen door een van de volgende handelingen te verrichten:
2.1 Het klikken op een link, knop, of ander pictogram dat een optie (zoals een keuzerondje) op de Website presenteert; of
2.2 Het openen of gebruiken van de Website op welke manier dan ook.

3. Leeftijdsbeperkingen

Als voorwaarde voor het gebruik van de Website, bevestigt u dat u meerderjarig bent (21 jaar) in het rechtsgebied waar u verblijft. Chiq Escorts wijst alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit een verkeerde voorstelling van zaken betreffende de leeftijd van de Gebruiker. Van adverteerders kan worden verlangd dat zij hun leeftijd verifiëren met een kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort. 

4. Chiq Escorts Controle van de Website

De Website bevat advertenties en mededelingen (de "Inhoud") die worden gecreëerd en geplaatst door onafhankelijke derde partijen (de "Adverteerders"). Als gevolg hiervan is Chiq Escorts niet verantwoordelijk voor, noch zal zij communicatie faciliteren met, optreden als tussenpersoon, of op enigerlei wijze betrokken zijn bij communicatie of geschillen die ontstaan tussen een Gebruiker en een Adverteerder.

5. Herzieningen van deze Overeenkomst

Chiq Escorts kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. U begrijpt Chiq Escorts eenzijdig recht om dit te doen en erkent dat eventuele wijzigingen onmiddellijk van kracht zullen zijn na publicatie. U stemt ermee in om deze pagina periodiek te controleren op eventuele wijzigingen of updates.
5.1 U mag ervan uitgaan dat als de "Datum Gewijzigd" bovenaan deze pagina is veranderd ten opzichte van de laatste keer dat u deze Algemene Voorwaarden heeft bekeken, er een wijziging is geweest en u akkoord gaat om de Overeenkomst in zijn geheel te bekijken en specifiek akkoord gaat om gebonden te zijn aan de nieuwe Algemene Voorwaarden die daarin zijn opgenomen.

6. Preventie van uitbuiting van vrouwen en minderjarigen 

Chiq Escorts hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van uitbuiting en misbruik van minderjarigen en vrouwen in welke vorm dan ook. Het volgende is te allen tijde van toepassing op alle Gebruikers:

6.1 Alle inhoud op de Website is bedoeld voor ALLEEN VOLWASSENEN. Chiq Escorts neemt grote maatregelen om ervoor te zorgen dat alle Content op de Website geen minderjarige personen bevat, of lijkt te bevatten. Als u op zoek bent naar dergelijk materiaal, zult u het niet vinden op deze site. Chiq Escorts tolereert geen Adverteerders die dit materiaal tonen, en zij tolereert geen Gebruikers die dergelijk materiaal wensen.
6.2 Als voorwaarde voor het gebruik van de website, erkent u, de gebruiker, en stemt u ermee in dat u alle afbeeldingen (echt of gesimuleerd) zult rapporteren die daadwerkelijk of de schijn wekken van uitbuiting van minderjarigen op de website. U stemt ermee in verdachte beelden met gepast bewijsmateriaal te melden aan support@chiqescorts.com.
6.3 Door gebruik te maken van de Website erkent de Gebruiker dat hij/zij dit doet uit vrije wil en dat hij/zij geestelijk in staat is om deze beslissing op een weloverwogen manier te nemen.
6.4 Als voorwaarde voor het gebruik van de Website, erkent u, de Gebruiker, en stemt u ermee in dat u een morele verplichting hebt om gevallen van seksuele uitbuiting en misbruik van minderjarigen en/of vrouwen te melden. Door dit niet te doen, kunt u verantwoordelijk worden gehouden voor "wangedrag". 
6.5 Daders van seksuele uitbuiting en misbruik van minderjarigen en/of vrouwen zullen worden aangesproken op hun wangedrag en worden gemeld bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha)/La Strada Nederland. Deze entiteit treedt op als intermediair voor en adviseert over de eerste opvang, plaatsing en begeleiding van potentiële slachtoffers van mensenhandel.
6.6 Chiq Escorts verleent haar volledige medewerking aan alle rechtshandhavingsinstanties die onderzoek doen naar beschuldigingen van uitbuiting van vrouwen en/of kinderen.
6.7 Voorkomen van toegang door minderjarigen. De Website is een site voor volwassenen en u stemt ermee in dat u alle redelijke maatregelen zult nemen om toegang tot deze site door een persoon onder de meerderjarigheid in uw rechtsgebied te voorkomen. Dit omvat het gebruik van alle ouderlijk toezicht, wachtwoordbeveiliging, filtersoftware of andere technologische middelen die opzettelijke of onopzettelijke toegang door een minderjarige kunnen voorkomen. Deze preventiemaatregelen zijn UW verantwoordelijkheid, en Chiq Escorts is niet verantwoordelijk voor de toegang van een minderjarige tot de website vanaf uw computer of een ander mobiel apparaat. 

7. Rechten en plichten van de gebruiker

7.1 Gebruik van de Website. Uw gebruik van deze website is alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, en elk ander gebruik is strikt verboden.
7.2 De Website moedigt illegale activiteiten niet aan en keurt deze ook niet goed. Alle Content op de Website is bedoeld voor het bekijken en/of gebruik door instemmende volwassenen in een rechtsgebied waar dergelijke Content niet in strijd is met enige bepaling van de federale of lokale wetgeving. Niets op deze site, noch uw gebruik ervan, mag worden beschouwd als vergoelijking of aanmoediging van illegale activiteiten. U erkent dat uw gebruik van de Website uitsluitend bedoeld is voor vermaak en gezelschap en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het raadplegen van alle toepasselijke wetten in uw rechtsgebied als voorwaarde voor het gebruik van de Website.
7.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, mag u geen Content dupliceren, weergeven of verspreiden voor welk doel dan ook (zelfs als een dergelijke duplicatie kan worden beschouwd als "eerlijk gebruik"). U mag geen gebruik maken van enig intellectueel eigendom van Chiq Escorts voor welke reden dan ook, inclusief meta-tags en deep links.
7.4 Eventuele opmerkingen, beoordelingen of recensies van de Website of Adverteerders mogen niet intimiderend, beledigend of lasterlijk zijn.
7.5 U begrijpt dat (anders dan technische ondersteuning en andere passieve activiteiten) Chiq Escorts de Content op de Website niet controleert, beheert, creëert of bewaakt, en derhalve niet verantwoordelijk is voor deze Content. Derhalve gaat u ermee akkoord Chiq Escorts te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige Inhoud op de Website(s) of mededelingen van een Adverteerder op de Website. Chiq Escorts garandeert niet, en is niet aansprakelijk voor, de juistheid van enige communicatie, informatie, of bericht die u ontvangt van een Adverteerder of andere Gebruiker(s) op de Website. Chiq Escorts zal klachten beoordelen die beweren dat de voorwaarden van de Website zijn geschonden, maar zal in geen geval een geschil tussen u en een andere Gebruiker of een Adverteerder oplossen, of hulp bieden bij het oplossen van een geschil.

8. Informatie over intellectueel eigendom

8.1. U mag geen domeinnaam registreren, gebruiken of verhandelen die verwarrend veel lijkt op Chiq Escorts of enige andere geregistreerde of gangbare handelsmerken die eigendom zijn van Chiq Escorts moederbedrijf.
8.2. Bij gelegenheid, kan de Inhoud product- en dienstnamen van andere bedrijven bevatten die handelsmerken en dienstmerken kunnen zijn. Deze namen mogen niet publiekelijk worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaren en/of houders van deze merken.

9. Afwijzing van garantie

U erkent en begrijpt dat het gebruik van de Website en de Inhoud ervan op uw eigen risico is. Uw gebruik van de Website is naar eigen goeddunken, waardoor u, en alleen u, verantwoordelijk bent voor enig verlies van gegevens of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van de Website.
9.1 Chiq Escorts geeft geen verklaringen, garanties of waarborgen dat de Website of de materialen op de Website ononderbroken, veilig, vrij van schadelijke broncode of vrij van fouten zullen zijn, noch verklaart zij dat de materialen op de Website waarheidsgetrouw, accuraat of volledig zijn.

10. Schadeloosstelling

U mag de Website niet gebruiken op een wijze of voor een doel dat in strijd is met de Federale Wet of de Lokale wetten van het rechtsgebied waar u verblijft. Indien Chiq Escorts vaststelt dat een Gebruiker van de site illegale activiteiten heeft verricht, of van plan is dit te doen, zal zijn of haar gebruik van de site onmiddellijk worden beëindigd. Chiq Escorts ontkent, en je gaat ermee akkoord te verdedigen, te vrijwaren en Chiq Escorts haar functionarissen, werknemers, agenten en rechtverkrijgenden te vrijwaren voor enige aansprakelijkheid die kan ontstaan als gevolg van uw overtreding van enige wet.
10.1 Je gaat ermee akkoord Chiq Escorts, haar functionarissen, werknemers, agenten en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en schadeloos te stellen, zonder enige beperking, van en tegen enige en alle oorzaken van actie, aansprakelijkheden of schade die direct of indirect voortvloeien uit uw Gebruik van de website, inclusief, waar van toepassing, enige betrokkenheid, ontmoetingen, contracten die u aangaat met een andere Gebruiker of een Adverteerder op de Website.
10.2. U stemt er tevens mee in Chiq Escorts te verdedigen en schadeloos te stellen indien een derde partij schade lijdt door Uw handelingen of indien Chiq Escorts verplicht wordt zich te verdedigen tegen enige claims, inclusief, zonder beperking, een strafrechtelijke of civiele procedure aangespannen door een partij.

11. Algemene Bepalingen

11.1 U, de Gebruiker, gaat ermee akkoord en begrijpt dat deze Overeenkomst de gehele overeenkomst is tussen U en Chiq Escorts, tenzij en totdat deze wordt herzien volgens de bepalingen van Sec.5 hierboven.
11.2 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.
11.3 Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen worden geïnterpreteerd alsof de niet-afdwingbare bepaling niet was opgenomen en een dergelijke niet-afdwingbare bepaling zal geen effect hebben op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen.
11.4 De partijen komen overeen te goeder trouw te trachten alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst op te lossen alvorens hun toevlucht te nemen tot een gerechtelijke procedure. Geschillen of vorderingen die niet door dergelijke inspanningen te goeder trouw kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door bindende arbitrage voor een beëdigd arbiter in Eindhoven, Nederland. U, de Gebruiker, erkent hierbij en stemt in met de bevoegdheid van Nederland en gaat ermee akkoord dat de locatie voor alle geschillenbeslechting in de stad Eindhoven, Nederland is.